top of page
סוטרה 1.7

סוטרה 1.7 pratyaksa numana gamah pramanani – ידיעה תקפה, מבוססת על תפיסה, הסקה ועדות.

בסוטרה הבאה מתמודד פטנג'לי עם השאלה מה נותן תוקף לידיעה – כיצד אנו משיגים ידע?

לפי פטנג'לי, ידע תקף הוא ידע המבוסס על אחת משלוש אפשרויות: התנסות ישירה, הסקה או עדות.

בסוטרה זו מדבר פטנג'לי על שלוש דרכים להגיע לידיעה תקפה או ידע נכון. כפי שראינו בסוטרות קודמות, ידע נכון משתקף דרך ההכרה כשהיא במצב סטווי, מצב של צלילות ובהירות, בו הדברים משתקפים כפי שהם. מצב בו המראה נקייה ומשקפת את המציאות כפי שהיא כאשר היא איננה צבועה בראייה הסובייקטיבית שלנו. ידע נכון רואה את הטבע האמתי של הדברים כפי שהם אובייקטים להתבוננות, זמניים וחולפים, הנתונים לשינוי מתמיד אשר שונים ממני. 

 

אם כן מה הם הדרכים להגיע לידע נכון ? למה הכוונה בהתנסות ישירה, הסקה או עדות ?

ידע המבוסס על התנסות ישירה הוא ידע שהשגתי בעצמי באופן ישיר, כשחוויתי משהו, ראיתי אותו או נכחתי בו. מאחר שאיננו יכולים להתנסות בכל התופעות באופן ישיר, ניתן לתקף ידע גם באמצעות הסקה. כך למשל ידוע לנו שטבעו של החומר הוא היותו נתון לשינוי – זאת אף שלא חקרנו והוכחנו זאת לגבי כל החומרים בעולם. ביכולתנו להסיק זאת באמצעות התנסותנו עד כה.

דרך נוספת לתקף ידע היא על ידי מורה מהימן הפועל מתוך הכרה בהירה וצלולה, שעבר את הדרך בעצמו. הכוונה ותמיכה חיצונית של מורה הם כוח מניע, המעניק השראה, וכיוון במסע היוגי. מורה שיכול להנחות, להתריע מפני סכנות ומהמורות, לתת כלים, להזכיר לנו להמשיך ללכת ולאסוף אותנו כשאנו אובדים, הוא כוח גדול. הרבה פעמים, אנו זקוקים לדחיפה קטנה כדי להתחיל לעוף. 

גם ידע כתוב המספק עדות המתארת את הדרך, כמו הטקסט הזה עצמו, אשר מתווה בפנינו את הדרך על נפלאותיה ותהפוכותיה הוא מקור שניתן להגיע דרכו לידע נכון. 

אולם כמובן, ככל שידע מבוסס על התנסות ישירה כך הוא תקף יותר. כאשר למשל אנו נותנים הנחיות הגעה למקום מסוים, נוכל לתאר את הדרך באופן המדויק ביותר אם עברנו אותה בעצמנו וביכולתנו להעיד באופן ישיר על מה נפגוש בה. מהתנסות ישירה עם הדרך נוכל להנחות את ההולך בה כך שיגיע באופן היעיל ביותר ליעד.

אם הידע שלנו על הדרך מבוסס על הסקה מתוך ידע קודם שיש לנו על דרכים דומות, או אם נסתמך על מורה דרך חיצוני או מידע כתוב, נוכל להנחות כיצד להגיע ליעד, אולם נעשה זאת באופן פחות יעיל ומדויק.

במסע היוגי אנחנו מסתמכים על מורים מהימנים שהתנסו בדרך באופן ישיר, שינחו אותנו, וכן על מידע כתוב ועל הסקה מתוך התנסויות קודמות שלנו. אולם רק כאשר נתנסה באופן ישיר בעצמנו נוכל להגיע לידע נכון שיוביל לשחרור מסבל.

אם כן, הדרך הטובה ביותר לתקף ידע היא דרך התנסות אישית ישירה. אוכל ללמוד וללמד תנוחה מסוימת רק אם תרגלתי אותה בעבר והתנסיתי בה באופן ישיר מספר פעמים. ככול שהתנסיתי יותר בתרגול שלה, כך הידע שאצבור עליה יגדל, ההבנה שלה תהיה מלאה יותר וההשפעה שלה עמוקה ואפקטיבית יותר. לפיכך הידע שאוכל להעביר עליה יהיה מפורט ומדויק יותר. הדרך שהיוגה מציעה לנו עוברת דרך פעולה, דרך התנסות ישירה. עלינו להיכנס למים ולהרטיב את הרגליים אם ברצוננו ללמוד לשחות. 

bottom of page