top of page

תנועה מודעת- תנועה אוטומטית

​כמה פעמים אנו תופסים את עצמנו נעים בחלל, פועלים בעולם מתוך הקבינה של הטייס האוטומטי. אנו נמצאים עם הגוף בעולם ועם הראש בעננים או לחילופים מגיבים מיד לגירוי עוד לפני ששמנו לב לגירוי עצמו. כמעט כאילו לגוף יש ישות משלו הנוהגת בעולם, מבלי נוכחות של הטייס המכוון. ביוגה אנו מעוניינים להחזיר את השליטה לידיים שלנו ולהגיב לעולם מתוך נוכחות ומודעות.​בתרגול היוגה אנו שואפים לפתח יכולת לקבל בהשלמה את המתרחש בגוף - נפש, ברגע זה מבלי להגיב אליו באופן אוטומטי. היכולת לפרק את מנגנון התגובה המידי ולאפשר התבוננות עמוקה בקיים. דחייה של התגובה ונטרול שלה יאפשרו לעוד קולות להישמע מבפנים, ולתגובה לבוא ממקום גבוה שלם והרמוני יותר.

​הדיאלוג בין תנועה לשהייה או במילים אחרות בין תגובה לעצירה והתבוננות, בא לידי ביטוי באופן מוחשי בתרגול. לכל המתרחש בתודעתנו, בעולמנו הרגשי והאנרגטי יש ביטוי פיזי, גופני. לאחר זמן מה של שהייה בתנוחה, הגוף מתחיל להתנגד להחזקה של התנוחה ולייצר אי שקט. תגובה רגשית זו של אי שקט מתבטאת באופן גופני: בתנועות גסות, פתאומיות ולא רצוניות, בתחושת כאב או אי נוחות ובצורך חזק לצאת מהתנוחה ולפרק את המבנה הצורני שלה. הנטייה הטבעית האוטומטית במצב זה תהיה לבטא את הצרכים האלו. אם נסחף ונגיב, נייצר עוד אי שקט - כך כמו גלים בים, נסחף אל החוף ובחזרה ללא שקט.

​אולם אם נהיה החוף - יציבים ושקטים, נתבונן בגלים המלחכים אותנו, מבלי להניח להם להפר את שלוותנו - נוכל להגיב באופן מודע והרמוני. נוכל להגיב מתוך בחירה, ולא מתוך צורך רגשי לא מודע. באופן גופני זה יתבטא בבחירה לעבוד מתוך תנועה פנימית איטית, עדינה ומודעת אשר תשלים את הפתיחה של הגוף בתנוחה, ותאפשר חוויה של שקט בגוף ובתודעה.

הפרדת איברים

​כוונתי בעקרון תנועתי זה היא ליכולת להשתמש באופן מובחן בחלקים שונים של הגוף ולהפעיל אותם בכיוונים שונים בו זמנית כך שיתמכו במנח הנכון של הגוף בתנוחה. הטעות הקלסית של המתרגל המתחיל היא שהוא עובד בעוצמה גדולה יתר על המידה, בתנועות שאינן מודעות ואינן נשלטות ומפעיל איברי גוף רבים אשר אינם נחוצים להשלמת התנועה.

​בתרגול אנו שואפים לנטרל עבודה אוטומטית, גלובלית התופסת את הגוף כמקשה אחת, לטובת עבודה מובחנת, מודעת ומדויקת, התופסת את התנוחה כשלם המורכב מחלקים שונים. חלקים אלו פועלים כל אחד בדרכו המיוחדת, מתוך דיאלוג ותמיכה זה בזה, בכדי להביא את הגוף אל חוויה שלימה של התנוחה.

bottom of page