top of page
סוטרה 1.46

סוטרה 1.46 ta eva sabuijah samadhih – כל אלה נכללים בקטגוריית ״סמדהי עם אובייקט״.

כל תהליכי החקירה שעליהם דיברנו בסוטרות האחרונות –  הסמפרג׳נטה והסמאפטי –  הם צורות חקירה המכוונות לראות את הדברים כפי שהם, והמכונות סמדהי. אולם למעשה, כאשר אנו מגיעים לשלב זה של החקירה, אנו חייבים להיות במצב של סמדהי, כלומר, במצב של הכרה בהירה שתאפשר למקד את תשומת הלב ולחקור את האובייקט שבו בחרתי. ללא מצב של סמדהי לא יתאפשר שום תהליך של חקירה. לפיכך נכון יותר יהיה לטעון שטכניקות אלו אינן סמדהי בפני עצמן, אלא הן מתארות מה ניתן לעשות כשמצויים במצב של סמדהי.

תהליכי החקירה אל הידע השלם שעליהם דיברנו בסוטרות האחרונות (הסמפרג׳נטה והסמאפטי), הינם תהליכי חקירה תלויי אובייקט. הם חוקרים אובייקטים שיכולים להיות גסים או מעודנים, גלויים או לא גלויים, אולם בכל אופן הם אובייקטים תלויי תפיסה. פירוש המילה  sabuijah הוא ״עם גרעין״. לפיכך, תהליך החקירה הזה נקרא ״סמדהי עם גרעין״, כלומר, סמדהי עם תפיסה, סמדהי עם אובייקט.

בסוף כל תהליך חקירה שלנו מה שנשאר הוא התובנה שאובייקט ההתבוננות הוא רק אובייקט, וכמו כל האובייקטים, גם הוא ריק מכל הרשמים.

זהו שלב בדרך, שבו אנו תופסים את המודעות (את הלא ממומש), יכולים למקד בה את תשומת הלב, לחקור אותה ולהבין דרכה את הטבע האמיתי . אף על פי כן, זו עדיין תפיסה עם גרעין, עם אובייקט. חקירה כזאת תוכל להראות לנו את טבע הפורושה, אולם היא איננה הפורושה עצמה, משום שהפורושה – הטבע המודע שלנו – הוא איננו אובייקט שניתן לתפוס, אלא המודעות התופסת עצמה. אותה לא ניתן לתפוס אותה באמצעים המוכרים לנו, דרך ההכרה.

סוטרה אחרונה שפורסמה - עוד סוטרות יפורסמו בהמשך

bottom of page