top of page

ברכת השמש 

 

אינדקס : דירוג לפי דרגת הקושי.
ללא כוכבית – מתחילים רמה 1
כוכבית אחת – מתחילים רמה 2
שתי כוכביות – מתקדמים

 

ברכת השמש

 

ברכת השמש  הבסיסית

Tadasana- טאדאסנא.

Uttanasana – אוטנאסנא.

Adho Mukha Svanasana – אדו מוקאה שואנאסנא.

Chaturanga Dandasana - צטוראנג דנדאסנא.

Svanasana Urdhvamukha – אורדוומוקאה שוואנאסנא.

Adho Mukha Svanasana – אדו מוקאה שואנאסנא.

Uttanasana – אוטנאסנא.

Tadasana- טאדאסנא.

 

 

 

ברכת שמש קצרה

Tadasana- טאדאסנא.

Uttanasana – אוטנאסנא.

Chaturanga Dandasana - צטוראנג דנדאסנא.

Svanasana Urdhvamukha – אורדוומוקאה שוואנאסנא.

Adho Mukha Svanasana – אדו מוקאה שואנאסנא.

Uttanasana – אוטנאסנא.

Tadasana- טאדאסנא.

 

 

 

ברכת השמש הארוכה

Tadasana- טאדאסנא.

Utkatasana – אוטקטהאסנא.

Uttanasana – אוטנאסנא.

Adho Mukha Svanasana – אדו מוקאה שואנאסנא.

Virabhadrasana I – וירהבראדראסנא I. רגל ראשונה.

Adho Mukha Svanasana – אדו מוקאה שואנאסנא.

Chaturanga Dandasana - צטוראנג דנדאסנא.

Svanasana Urdhvamukha – אורדוומוקאה שוואנאסנא.

Adho Mukha Svanasana – אדו מוקאה שואנאסנא.

Virabhadrasana I – וירהבראדראסנא I. רגל שנייה.

Adho Mukha Svanasana – אדו מוקאה שואנאסנא.

Chaturanga Dandasana - צטוראנג דנדאסנא.

Svanasana Urdhvamukha – אורדוומוקאה שוואנאסנא.

Adho Mukha Svanasana – אדו מוקאה שואנאסנא.

Uttanasana – אוטנאסנא.

Tadasana- טאדאסנא. 

 

 

 

bottom of page