top of page

תנוחות פאסיביות

 

אינדקס : דירוג לפי דרגת הקושי.
ללא כוכבית – מתחילים רמה 1
כוכבית אחת – מתחילים רמה 2
שתי כוכביות – מתקדמים

 

 

תנוחות פאסיביות

 

Supta Virasana – סופטה ויראסנא. - סופטה פירושה שכיבה, ויר פירושה גיבור. 

 

Supta Baddha Konasana – סופטה באדאה קונאסנא - סופטה פירושה שכיבה, באדאה פירושה תפוס כבול, קונא פירושה זווית.

 

Matsyasana – מאטציהאסנא. (שכיבה בלוטוס) - מאטציה פירושה דג.

 

Setu Bandha – סטובנדאה - סטו פירושה גשר. שם התנוחה מכוון לגשר קטן.

 

Viparita Dandasana – ויפריטה דנדאסנא עם כיסא או בולסטרים מוצלבים - ויפאריטה פירושה הפוך, דאנדאה פירושה מוט או מקל. השם מכוון למצב הפוך של השדרה בכפיפה לאחור פאסיבית.

 

Viparita Karan – ויפאריטה קרני. 

 

 

bottom of page