top of page
סוטרה 1.26

סוטרה 1.26 sa purvesam api guruh kalena navacchedat  - הוא הגורו אפילו של הקדמונים, משום שאין הוא כבול על ידי זמן.

הפורושה, האישוורה, שבתשתית כל הדברים, איננה מוגבלת בזמן ובמקום. המודעות הנמצאת בכל היא המקור הנסתר של כל הבריאה, היא מקור הידע ממנו שאבו כל המורים הקדומים, היא קודמת להם ואיננה מוגבלת לזמן ולמקום כמוהם. ה"רישים", היוגים הקדומים, קיבלו את הידע שלהם אודות הפורושה מתוך התבוננות בפרקריטי, מתוך התבוננות בעולם התופעות בטבע ומתוך התבוננות בעצמם. ההתבוננות בגלוי בעולם התופעות הזמני והמשתנה היא שאפשרה להם לרכוש ידע על הנסתר, הקבוע והבלתי משתנה, על הפורושה. בעוד עולם התופעות שבו אנו מתבוננים הוא חולף וזמני, היכולת הזו להתבונן וללמוד לקבל את הידע הזה קבועה ונגישה לכל, בכל עת, גם לנו היום.

התנאים לקיום חקירה בכל תחום הם שמושא החקירה יהיה נוכח לפנינו ויהיה יציב וקבוע כך שנוכל להתבונן בו לאורך זמן. את המגוון הרב של המופעים המאפיין את עולם הפרקרטי לא ניתן ללמוד בכל הצורות שלהם, כי הם רבים, זמניים, משתנים וחולפים אולם האישוורה הוא קבוע, ולכן תמיד נגיש, תמיד נוכח, ויכול להיות מושא לחקירה בכל הזמנים.

כדי להבהיר זאת אשתמש בדוגמא: בעוד שאת כל מגוון הצלילים האפשריים לא ניתן לחקור כי הם מגוונים ורבים, את השקט שעומד בבסיסם ניתן לחקור משום שהוא אחד. את השקט לא ניתן לייצר באופן ישיר אולם ניתן להבחין בו בבהירות בהעדר הצלילים. באופן דומה, הפורושה נמצאת שם תמיד מעבר לעולם התופעות וניתן לראות אותה דרכן. תמיד ניתן להתבונן בה, מפני שלא חשוב מהו המופע הגלוי – מאחוריו תמיד מצויה המודעות הריקה, חובקת הכל והעל זמנית, שאנו מכנים פורושה. 

אם כן, זמן וחלל שייכים לעולם התופעות, לפרקריטי. הם עצמם כמו כל האובייקטים האחרים זמניים, חולפים ומשתנים. אולם מה שעומד בבסיס עולם התופעות, הפורושה, הוא קבוע, עומד מעבר לזמן, ולכן נגיש לכל מורה שרוצה לראות אותו, בכל זמן.

bottom of page