top of page
סוטרה 1.41

סוטרה 1.41 ksina vrtter abhijasye va maner grhitr grahana grahyesu tatsthatad an Janata samapattih – מבחינתו של מי שפעילותו המנטלית פחתה, שהוא כמו אבן חן שקופה, ישנה התמזגות (סמאפטי) של התופס, התפיסה ומה שנתפס. תרגום: דני רוה

פירוש המושג samapattih הוא לקיחת הצורה המקורית או התהליך לעבר השלֵמוּת של הידע. הסוטרה מתארת אפוא את התהליך לעבר הצורה המקורית, התהליך הנדרש כדי שנוכל לראות את הדבר כפי שהוא. כאשר הפעילות המנטלית פוחתת, כלומר, הגלים בהכרה חדלים, ההכרה נהיית בהירה וצלולה כמו אבן חן שקופה, המראה את הצורה המקורית של הדברים ללא הצביעה הסובייקטיבית של גלי ההכרה.

תהליך רכישת הידע מורכב משלושה חלקים: המודעות התופסת, תהליך התפיסה, והאובייקט עצמו. תהליך רכישת הידע שלם כאשר ההכרה בהירה כמו קריסטל שקוף שמראה את הדברים כפי שהם. בדרך היוגה, תהליך התפיסה של האובייקט הוא שקוף – נקי מרשמים ולכן המודעות שתופסת יכולה לראות את האובייקט כפי שהוא משתקף בבהירות.

במצב רגיל אנו לא תופסים את הדברים כפי שהם, משום שההכרה צובעת אותם בתחושות הסובייקטיביות שלנו ובאופן שהאובייקט משפיע עלינו. אנו רואים את האובייקט דרך מילים המתארות אותו, דרך ידע קדום שלנו אודותיו. במילים אחרות, אנו רואים את הרשמים שלנו על האובייקט ולא אותו עצמו. תהליך רכישת הידע הרגיל צבוע בתפיסה הסובייקטיבית שלנו על האובייקט ולכן איננו מאפשר לראותו כפי שהוא.

במצב של samapattih אין שום הפרעה בתהליך התפיסה של האובייקט. התופס, התפיסה והאובייקט, מתקיימים כפי שהם בצורתם המקורית. במצב זה מתקיים תהליך שלם של תפיסה בו אין חציצה, שום דבר המפריע לתופס בתהליך התפיסה של האובייקט.

כאשר ההכרה במצב סטווי או, במילים אחרות, במצב של נירודהה, ניתן לתפוס את האובייקט דרך תהליך samapattih  – סמאפטי, בצורתו המקורית. זהו מצב בו ההכרה שקופה כמו קריסטל ומאפשרת לתהליך התפיסה להתרחש ללא הפרעה כך שנוכל לראות את הדבר כפי שהוא ולרכוש ידע נכון.

bottom of page