top of page
סוטרה 1.29

סוטסוטרה 1.29  tatah pratyak cetana dhigamo`py antaraya bhavas ca – מכאן (מגיעה) השגת התוודעות פנימית (קבועה) וגם היעלמות המכשולים (הנזכרים למטה).

 

כל עולם התופעות בא ללמד אותנו על הטבע הקבוע והבלתי משתנה שלנו, על המודעות. אם נבין שכל מכשול שאנו נתקלים בו בא ללמד אותנו, בא להראות לנו את הטבע של אישוורה - המודעות, הוא לא ימשיך להוות מכשול. כאשר תשומת הלב פונה פנימה, נראה את כל התופעות כביטוי של האום, ההתממשות של מופעים וההיעלמות שלהם. הטבע המשתנה והזמני של כל המופעים לא שינה את האחד הקבוע המצוי בבסיסם. לכן אף תופעה, אף התנסות, לא יכולה להוות מכשול.

 

אם כן, אל אף שהדרך מזמנת לנו מכשולים לא נחווה אותם ככאלו אם אנו מבינים את הטבע המודע שלנו. המכשולים אינם מהווים בעיה, משום שהם כולם נועדו לשרת את אישוורה, לשרת את ההבנה של המקום הקבוע. כל התופעות הגיעו מאותו מקור ואליו הן חוזרות – לכולן יש את הטבע של האום.

bottom of page