top of page
סוטרה 1.28

סוטרה 1.28 taj japas tad artha bhavanam – החזרה על המנטרה (אום) ומדיטציה על המשמעות שלה (היא הדרך)

מה שחשוב כאן איננו השינון של המנטרה אלא השימוש בה כתהליך חקירה דרכו ניתן להבין את הטבע של הפרקריטי ושל הפורושה. המשמעות של המנטרה אום היא במה שהיא יכולה ללמד אותנו על הטבע האמיתי שלנו. מדיטציה על המשמעות שלה, היא הדרך.

המנטרה היא הגשר דרכו נוכל להתבונן במופע הגלוי של הפרקריטי ודרכו לראות את הנסתר הקבוע ובלתי משתנה שמצוי בסיס כל הדברים, שהוא הטבע האמיתי שלנו.

ניתן להבין את הסוטרה הזו גם בדרך נוספת, כזו ששמה דגש על התרגול. דרך חזרה על המנטרה בתרגול מדיטציה, המשמעות שלה תתגלה. התרגול עליה יאפשר לנו לראות את המשמעות שהיא מגלמת, את הטבע של אישוורה.

bottom of page