top of page
סוטרה 1.33

סוטרה 1.33 maitri karuna mudito peksanam sukha duhkha punya punya visayanam bhavanatas citta prasadanam – הכרה שקטה מגיעה מתוך גישה מנטלית של ידידות כלפי שבעי הרצון, חמלה כלפי אלו הסובלים, שמחה כלפי אלו המצליחים ושוויון נפש כלפי הרעים.

בסוטרה זו מתאר לנו פטנג'לי מה הסימנים שמתעוררים כאשר אנו מתקרבים אל המטרה, כאשר אנו מתקדמים בדרך הרוחנית. בדרך כלל מתרגמים את הסימנים הללו כאיכויות שעלינו לפתח כדי להגיע להכרה בהירה, אולם פרשנות זו יכולה להוות מכשול משום שלא ניתן לפתח את האיכויות הללו באופן ישיר, הן תוצר לוואי טבעי של התרגול. הן יתפתחו באופן ספונטני ומתוך כנות כאשר נתקדם בדרך. אלו איכויות המעידות על מצב סטווי בהכרה, על הכרה בהירה ועל ידע נכון שיש לנו על המציאות ועל הטבע המודע שלנו. ככל שנגדל ונתבסס בידע נכון, כך התכונות הללו יבואו לידי ביטוי. אם כן, הרגשות החיוביים הללו אינם מטרה בפני עצמה אלא תוצר של תרגול.

אם כן, מה הם הסימנים שאנו מתקדמים בדרך ?

ידידות כלפי שבעי הרצון כלומר גישה של ידידות ורוחב לב כלפי האחרים. נועם הליכות וכבוד כלפי האחר הבא מתוך הכרה שלכולם בדיוק כמונו הזכות והיכולת להיות מאושרים ושבעי רצון.

חמלה כלפי אלו הסובלים, לראות את הסבל של אחרים כסבל שלנו לא ממקום של הזדהות אלא מתוך חמלה ומעורבות, כך שנוכל לפעול באופן אמפטי וכנה בכדי לסייע הם.

שמחה כלפי אלו המצליחים. במילים אחרות שמחה בשמחת האחרים. להכיר בכך שהשמחה שלהם היא השמחה שלנו, להכיר בכך שההצלחה שלהם היא גם ההצלחה שלנו. שהצלחתם תומכת בקיום של כולנו, שהיא מרבה את הטוב בעולם. להכיר בכך ללא קנאה וצרות עין, במילים אחרות, להעניק אהבה ללא תנאי.

לנהוג בשוויון נפש כלפי הרשע, זה אולי היכולת הקשה מכולם, נוכל לסגל זאת לעצמנו רק מתוך הבנה כי אנו פועלים בעולם מתוך סך כל ההתנסויות שלנו ושפעולות מזיקות נעשות מתוך ידע שגוי, והתנסויות עבר קשות שהובילו אליו. להבין כי מי שעומד מאחורי מעשים מרושעים איננו אדם רע אלא אדם שפועל מתוך ידע שגוי שאינו מועיל. כאשר אנו מבינים כי אנשים אלו כלואים בנסיבות חייהם ונוכל לנהוג כלפיהם בהבנה גם אם פעולותיהם אינן מקובלות עלינו. 

את כל תכונות המופלאות הללו לא ניתן לזייף, משום שזיופן רק יפגיש אותנו עם התכונות שאותם אנו רוצים להכחיד. לא ניתן לקחת רגש של קינאה ולהחליף אותו בשמחה, החלפה מלאכותית כזו סופה בכישלון. הדרך היחידה לרכוש את התכונות האלו היא תרגול שיביא להכרה בהירה ולידע נכון. רק כאשר נגדל במודעות נבין, ממקום אמיתי, כי כולנו שואפים לטוב ונמנעים מסבל. נבין שאין הבדל בין הסבל שלנו לסבל של אחרים, נבין שכולנו כפופים לאותם חוקים של קיום.

רק כאשר נבין זאת, נוכל לראות כי ההצלחה של האחר וההצלחה שלנו הן אותו הדבר. נוכל לראות שאין הבדל בינינו ושכולנו כאן כדי לשרת את התכלית שלנו, שכולנו כאן בכדי להועיל. רק כאשר יש בידינו ידע נכון על עצמנו נוכל להיווכח שאין לנו בעלות על ידע או על הצלחה וכישלון ונוכל לראות שכל ההתנסויות זהות, שהן באו לשרת את תהליך ההתפתחות שלנו לעבר השחרור. לפיכך, כל הצלחה של כל אחד מאתנו היא תמיכה בחיים, בקיום.

רק כאשר נבין כי הפעולות שלנו הן תוצר של ידע קודם שלנו, ידע שלא אנחנו בחרנו בו והוא תוצר של ההתנסויות הקודמות שלנו, רק אז נוכל לראות כי גם אנשים שנדמים לנו רעים או אכזריים פועלים על בסיס של ידע שגוי שיש להם על המציאות, בדיוק כמונו, גם הם מנסים בדרכם להשיג את הטוב ולהימנע מסבל. רק כאשר נבין זאת נוכל להתייחס בשוויון נפש גם כלפי מה שמכונה ״אנשים רעים״.

אם כן, במידה ונתקדם בדרך, ונתנהל בחיינו מתוך הכרה סטווית,  מבלי להזדהות עם גלי ההכרה, נוכל לפגוש את העולם מתוך נועם הליכות, מתוך רוחב לב ואהבה ללא תנאים, נוכל לנהוג בחמלה כלפי הסובלים ולקבל בשוויון נפש גם אנשים אשר פעולותיהם אנין מקובלות עלינו. 

bottom of page