top of page
סוטרה 1.43

סוטרה 1.43 smrti parisuddhau svarupa sunye va rthamatra nirbhasa nirvitarka – ״המדיטציה הקרויה ״ניר־ויטרקא (״התמזגות על־הכרתית״) מתחוללת כאשר הזיכרון מטוהר (מתכניו), התודעה כמו מתרוקנת מטבעה (הסובייקטיבי) והאובייקט לבדו מפציע (בה).״ תרגום: דני רוה

 

בסוטרה זו מדבר פטנג'לי על השלב השני, חקירה ללא רשמים המתאר את ויטרקה - התנסות עם האובייקט, השלב הראשון המתרחש בתהליך החקירה המכונה   samapattih, המתאר את תהליך החקירה היוגי לעבר הידע השלם.

זהו מצב שבו אנו מוותרים על כל הרשמים שיש לנו בההכרה על האובייקט.  כאשר אנו מוותרים על התוכן ההכרתי שיש לנו על האובייקט  אנו איננו תופסים אותו דרך הרשמים, המילה, המשמעות, הידע והתמונה המנטלית,שיש לנו עליו. במצב זה האובייקט נהיה ריק. משמעות המילה sunye היא ריק, מרחב או חלל ריק. כאשר רק האובייקט נשאר ללא כל רשמים, הוא מופיע כפי שהוא, ריק מכל מה שייחסנו לו.

אם כן כדי לסכם, בשתי הסוטרות האחרונות עסקנו בשלב הראשון של החקירה היוגית המכונה ויטרקה, התנסות עם האובייקט, בו אנו מתבוננים באובייקט בשני אופנים. בראשון עם הרשמים שיש לנו עליו, רשמים המבטאים את הידע שיש לנו על האובייקט מתוך התנסויות העבר שלנו, (יפה, טוב , מורכב, מסוכן, שם, צבע אופייני וכולי..) ובשני אנו מוותרים על הרשמים שיש לנו עליו ומתבוננים בו ללא רשמים, כך שיכולים לראות אותו כפי שהוא במצבו האמיתי, הרייק מהרשמים שיש לנו אודותיו.

bottom of page