top of page
סוטרה 1.19

סוטרה 1.19 bhava pratyayo videha prakrtilayanarn – המקום שהוא מעבר לידע, בו יש הפרדה מלאה בין פורושה לפרקריטי הוא טבעי לחסרי הגוף ולמתמזגים בפרקריטי.

בסוטרה זו מדבר פטנג'לי על שני מקרים בהם הידע השלם שעליו דיברנו בסוטרה הקודמת, Asamprajna, מתרחש באופן טבעי, על חסרי הגוף ועל המתמזגים בפרקריטי.

למה הכוונה ב״חסרי הגוף״ ? לפי התפיסה היוגית הידע בא איתנו מגלגולים קודמים ומתגלגל איתנו הלאה לגלגולים הבאים, עד שנמלא את התכלית שלנו ונגיע לשחרור המלא. השימוש במושג ״חסרי הגוף״ מתייחס אל אותם אנשים המגיעים לעולם הזה עם הידע השלם. הם נולדים עם ההבנה של המהות שלנו כשונים מכל מה שהוא זמני וחולף, עם ההבנה של המקום הקבוע והבלתי משתנה, עם הידע של הטבע המודע. ההכרה לא תלויה בגוף, הגוף הוא רק מקום לאכסון ידע קודם ולצבירת ידע חדש. הידע קודם לקיום, הוא חסר גוף.

הדלאי למה נולד עם הידע הזה. הוא בחר להתגלגל הלאה למרות שהגיע לשחרור המלא, בכדי לפעול בעולם לאורו באופן מודע.

מי הם המתמזגים בפרקריטי ? המתמזגים בפרקריטי הם אנשים שעשו כברת דרך בידע והגיעו להבנה של הטבע של הפרקרטי. הם הגיעו להבנה שכל מה שיחושו או יעשו לא יכול לחרוג מעולם התופעות – הפרקריטי. הם מתמזגים עם הזרם של עולם התופעות, הם מבינים שהחיים הללו אינם שלנו, אלא ההפך – אנחנו של החיים. מבינים שכל עולם התופעות ומערכות החיים המתקיימות בו פועלות לפי אותם חוקים של פרקריטי. בני אדם, כמו גם בעלי חיים, דוממים וכוחות הטבע כגון אש ואדמה, הם בני אותו מעמד, עונים לאותם חוקים של הקיום.

ההבנה שכל גוף, לא רק הגוף הפיסי אלא גם הגוף המחשבתי, כלומר ההכרה שלנו, הינם רק אובייקטים להתבוננות שאליהם אני מודעת ושהם אינם אנחנו. ההבנה שגם אני נולדתי בתוך גוף והכרה הזהים לעולם התופעות, ההתמזגות הזו עם כל הבריאה, מאפשרת להבין שאנחנו הכול ועם זאת אנחנו גם כלום, מודעות חסרת גוף.

הפועל היוצא של הבנה כזו היא שהאנוכיות מתבטלת. למי שהתמזג עם הפרקריטי ברור שכולנו נתונים לחוקים של אותה המערכת, כולנו אובייקטים, כולנו שווים. הסבל של אחד דומה לסבל של כל יצור חי אחר, ולכן הסבל של אחד הוא הסבל של כולם. מכאן נובע הרצון לפעול בעולם במטרה לצמצם את הסבל ולהרבות את הטוב. ההבנה שאין בעלות על ידע, שאין רווח ושאין הפסד אישי, שאיפה שיש רווח, הרווח הוא של כולם יש רווח ואיפה שיש הפסד אנו כולנו מפסידים, שבאנו לכאן כדי לשרת ולהועיל, שזו האנרגיה של כל החיים שזורמת דרכנו ומאפשרת לנו להיות מועילים, ולא המאמץ האישי שלנו.

אם כן, ניתן להיוולד עם הידע הזה אבל אם לא זה המצב, עלינו לרכוש אותו דרך תרגול וחקירה. אולם על פי סוטרה זו הידע גלוי, לא רק לאלו שנולדו עם תובנות אלו אלא גם אותם אנשים שכבר עשו קברת דרך בידע ומבינים היטב את טבע הפרקריטי ומתמזגים עמו.  

bottom of page