top of page
סוטרה 1.21 - 1.22

סוטרה 1.21 tivra sarnveganam asannah – הנחושים בעלי הדחף החזק קרובים (לסמדהי)

המטרה (הסמדהי) קרובה למי שהולכים בדרך עם התלהבות ומעורבות. אם אתם רוצים להתקרב למטרה שלכם, השקיעו את המאמץ וההתלהבות שלכם בדרך לשם, התגייסו בנחישות כדי להתקדם לכיוון המטרה. במקרה זה גם אם נקודת המוצא שלכם רחוקה מהמטרה, ההתקדמות אליה מובטחת, בתנאי שתתמידו בתרגול. ככל שתהיה רציפות והתמדה בתרגול כך המטרה תהיה קרובה יותר.

מעודד לחשוב, גם לאלה מאתנו שאינם מצליחים להתמיד בתרגול, שהמאמצים שמושקעים אינם הולכים לאיבוד, שהקצב אינו משנה. כל עוד נתרגל, גם אם לא באופן רציף, נתקדם לעבר המטרה, אולם הקצב יהיה איטי יותר בהתאם. 

ההתלהבות שלנו מעידה גם על המקום שבו אנו נמצאים בדרך. ככל שאנו קרובים למטרה, ככל שיש יותר ידע לגבי הטבע של המודעות, אז המעורבות גדלה ומכאן גם ההתלהבות והנחישות גוברות. ניתן להבין את הפסוק גם ברובד עמוק יותר: אנו נולדים לגלגול הזה עם ידע קודם. ככל שיש לנו ידע קודם מבוסס על הטבע המודע שלנו, כך נהייה נלהבים יותר בדרך משום שאנו קרובים יותר להבנה מלאה של הטבע העצמי שלנו. סביר להניח שאם אנו מגיעים לידע הזה והולכים בדרך הזו, הרי שהיה משהו בידע קודם, בגלגול קודם, שאפשר לנו זאת. לכן הגענו לסוג הזה של החקירה הרוחנית. אם כן, ככל שאנו קרובים להבנה של הטבע המודע, כך ההתלהבות שלנו להמשיך ללכת בדרך גדלה.

כפי שראינו בסוטרה הקודמת, ככל שאנו מעורבים יותר בדרך, כך אנו מאמינים בה יותר. ההתנסות האישית והידע שאנו צוברים מזין את האמונה בדרך ומחזק אותה ומניע אותנו להשקיע עוד מאמץ כדי להתקרב למטרה.

המצב הטבעי שלנו הוא להיות במודעות עצמית, להתחבר לטבע המודע. אנו רגילים לקרוא טקסטים כאלו ולחשוב שהדרך הזו מתאימה ליחידי סגולה, אולם הכוונה בטקסט היא להראות שכל אחד יכול להגיע לידע נכון, לידע שלם של הטבע המודע, להרבות את הטוב בחייו ולצמצם את הסבל. הדרך הזו אפשרית ומיועדת לכל אחד מאתנו וההתלהבות שלנו מעידה שאנו צועדים בה.

סוטרה 1.22 mrdu Madhya dhimatratvatvat tato pi visesah – כתוצאה מכך (שהדחף עשוי להיות) חלש, בינוני או חזק ישנו גם הבדל (במידת הקרבה לסמדהי)

היכן שאנו משקיעים מאמץ, שם נראה את התוצאות. בחיים אנו רואים את התוצאות של הדברים שבהם השקענו מאמץ. כמידת המאמץ, כך מידת התנועה שלנו לעבר המטרה. האחריות להתפתחות שלנו תלויה בנו, במאמץ שאנו משקיעים ובפעולות שלנו לעבר המטרה. המטרה היוגית של מודעות עצמית היא נגישה לכולנו, אולם מידת ההתקדמות שלנו לעבר המטרה היא בהתאם למידת המאמץ שנשקיע.

bottom of page