top of page
סוטרה 1.31

סוטרה 1.31 duhkha daurmanasya ngam ejayatva svasa prasvasa viksepa saha bhuvah, הסימפטומים של חוסר יציבות בהכרה הם: כאב או כיווץ של כל המערכת (גוף, הכרה); חוסר שביעות רצון או מחשבות שליליות; חוסר יציבות בגוף; חוסר יציבות בנשימה.

בסוטרה הקודמת תואר המצב של אי יציבות של ההכרה דרך מספר תופעות המתארות את התוכן של התופעה: ניתוק מהעצמי, עייפות, ספק, פזיזות, עצלנות, כניעה לתשוקות, ראייה מוטעית, חוסר יכולת להשיג את המטרה ואי יציבות בהתקדמות לעברה. בסוטרה הזו מתאר פטנג'לי את האופן שבו התופעות האלה באות לידי ביטוי בגוף ובהכרה. אלו הסימנים דרכם אנו יכולים לזהות שהגענו ל־viksepa, חוסר יציבות של ההכרה, בלי קשר לתוכן הספציפי שלהם, כפי שצוין בסוטרה הקודמת.

 

אם כן, viksepa – חוסר היציבות בהכרה, יתבטא דרך ארבעה סימפטומים:

Duhkha – כיווץ או צמצום של המרחב הפנימי. חוסר יציבות של כל המערכת, הבא לידי ביטוי בגוף ובהכרה ומעורר תחושות של כיווץ, נוקשות, מתח והצטמצמות. בשל התחושות האלו המצב מתואר בהרבה תרגומים ככאב או כסבל.

 Daurmanasya – הכרה חשוכה. Manas – הכרה, Daur – חשוכה. חוסר יציבות ברמה של ההכרה הבא לידי ביטוי בראייה שלילית, בחוסר שביעות רצון, במחשבות חשוכות.

ngam ejayatva – חוסר יציבות בגוף המתבטא בחוסר שקט גופני, רעידות, טיקים, קושי להישאר במקום, צורך בלתי פוסק בתנועה.

svasa prasvasa – חוסר יציבות בנשימה. מתבטא בקשיי נשימה, התנשפות, נשימה שטוחה ומקוטעת.

למעשה ארבעת הסימפטומים הללו – התכווצות וצמצום, מחשבות שליליות חוסר שקט גופני ונשימה לא רגועה – מתארים חוויה של התקף חרדה. אולם מנקודת המבט היוגית הסימפטומים כשלעצמם אינם מהווים בעיה, אלא רק מעידים על כך שאנחנו מתקדמים בדרך. זה טבעי שפחדים וחרדות יתעוררו ככל שאנו מתקדמים לקראת המטרה שלנו. אולם הם יהוו בעיה רק אם ניתקע במצב הזה. אם נראה סימפטומים אלו כסימנים המעידים על הדרך שעשינו הם יהיו פחות מאיימים ואף עשויים להוות תמריץ בשבילנו להמשיך ללכת בדרך.

 

פטנג'לי כדרכו לאורך הטקסט חשב על כל הפרטים ולא ישאיר אותנו להתמודד עם מופעים מסוג זה ללא הנחייה נוספת, בסוטרה הבאה מנחה אותנו פטנג'לי כיצד להתמודד איתם.

bottom of page